تبلیغات
بهار تهران

عشق عمومی


                         

اشک رازیست

 لبخند رازیست

 عشق رازیست

اشک آن شب لبخند عشقم بود


قصه نیستم که بگویی نغمه نیستم که بخوانی صدا نیستم که بشنوی

یا چیزی چنان که ببینی یا چیزی چنان که بدانی...

من درد مشترکم مرا فریاد کن


...درخت با جنگل سخن می گوید

علف با صحرا ستاره با کهکشان

و من با تو سخن می گویم


نامت را به من بگو

 دستت را به من بده

حرفت را به من بگو

قلبت را به من بده

من ریشه های ترا دریافته ام

با لبانت برای همه لبها سخن گفته ام

و دست هایت با دستان من آشناست

در خلوت روشن با تو گریسته ام برای خاطر زندگان

و در گورستان تاریک با تو خوانده ام زیباترین سرودها را

زیرا که مردگان این سال عاشق ترین زندگان بودند


دستت را به من بده

دست های تو با من آشناست ای دیر یافته با تو سخن می گویم


بسان ابر که با توفان

بسان علف با صحرا

بسان باران که با دریا

بسان پرنده که با بهار

بسان درخت که با جنگل سخن می گوید

زیرا که من ریشه های تو را دریافته ام

زیرا که صدای من با صدای تو آشناست            احمد شاملو

----------------------------------------------------------------------
روزگار غریبیست نازنین!

دهقان فداکار پیروذلیل شده!
چوپان دروغگو عزیز شده!
شنگول ومنگول گرگ شدن!
کوکب حوصله مهمون رو نداره!
کبری تصمیم گرفته دماغش رو عمل کنه!
روباهه و کلاغه دستشون تو یه کاسه است!
حسنک گوسفنداشو ول کرده آبدارچی شده!
آرش کمانگیر معتاد شده!
شیرین  خسرو و فرهاد رو پیچونده با دوست پسرش رفته اسکی!
رستم اسبشو داده موتور گرفته با اسفندیار کیف میزنن!
روزگار غریبیست نازنین!

بت ها شکستنی بودند و باور ها ماندگار چه ساده بود "ابراهیم"                                     نیچه

عمردر گند بسر نتوان برد  "عقاب" شعری از پرویز خانلری

گشت غمناك دل و جان عقاب                                              
چو ازو دور شد ایام شباب

دید كش دور به انجام رسید
آفتابش به لب بام رسید

باید از هستی دل بر گیرد
ره سوی كشور دیگر گیرد

خواست تا چاره ی نا چار كند
دارویی جوید و در كار كند

صبحگاهی ز پی چاره ی كار
گشت برباد سبك سیر سوارادامه مطلب عقاب

دیدگاه ها : نظرات


شایسته سالاری در انتخاب مدیران!

انگلستان: موفقیت مدیر بر اساس پیشرفت مجموعه تحت مدیریتش سنجیده میشود.

ایران: موفقیت مدیر سنجیده نمیشود، خود مدیر بودن نشانه موفقیت است.

انگلستان: مدیران بعضی وقتها استعفا میدهند.

ایران: عشق به خدمت مانع از استعفا میشود.

انگلستان: افراد از مشاغل پایین شروع میکنند و به تدریج ممکن است مدیر شوند.

ایران: افراد مدیر مادرزادی هستند و اولین شغلشان در بیست سالگی مدیریت است.

انگلستان: برای یک پست مدیریت، دنبال مدیر میگردند.

ایران: برای یک فرد، دنبال پست مدیریت میگردند و در صورت لزوم این پست ساخته میشود.

انگلستان: یک کارمند ساده ممکن است سه سال بعد مدیر شود.

ایران: یک کارمند ساده، سه سال بعد همان کارمند ساده است، در حالیکه مدیرش سه بار عوض شده.

انگلستان: اگر بخواهند از دانش و تجربه کسی حداکثر استفاده را بکنند، او را مشاور مدیریت میکنند.

ایران: اگر بخواهند از کسی هیچ استفاده ای نکنند، او را مشاور مدیریت میکنند.  

انگلستان: اگر کسی از کار برکنار شود، عذرخواهی میکند و حتی ممکن است محاکمه شود..

ایران: اگر کسی از کار برکنار شود، طی مراسم باشکوهی از او تقدیر میشود و پست مدیریت جدید میگیرد.  

انگلستان: مدیران بصورت مستقل استخدام و برکنار میشوند، ولی بصورت گروهی و هماهنگ کار میکنند.

ایران: مدیران بصورت مستقل و غیرهماهنگ کار میکنند، ولی بصورت گروهی استخدام و برکنار میشوند.  

انگلستان: برای استخدام مدیر، در روزنامه آگهی میدهند و با برخی مصاحبه میکنند.

ایران: برای استخدام مدیر، به فرد مورد نظر تلفن میکنند.  

انگلستان: زمان پایان کار یک مدیر و شروع کار مدیر بعدی از قبل مشخص است..

ایران: مدیران در همان روز حکم مدیریت یا برکناریشان را میگیرند.  

انگلستان: همه میدانند درآمد قانونی یک مدیر زیاد است.

ایران: مدیران انسانهای ساده زیستی هستند که درآمدشان به کسی ربطی ندارد.  

انگلستان: شما مدیرتان را با اسم کوچک صدا میزنید.

ایران: شما مدیرتان را صدا نمیزنید، چون اصلاً به شما وقت ملاقات نمیدهد.  

انگلستان: برای مدیریت، سابقه کار مفید و لیاقت لازم است..

ایران: برای مدیریت، مورد اعتماد بودن کفایت میکند!
-----------------------------------------------------------------
 به جای تاج گل بزرگی که پس از مرگم برای تابوتم می آوری، شاخه ای از آن را همین امروز به من هدیه کن             
                                                                    
              
شکسپیر
----------------------------------------------------------------
یه انگلیسی، یه فرانسوی و یه ایرانی داشتن به زندگی آدم و حوا توی بهشت  نیگا میکردن.
انگلیسیه میگه: چه سکوتی، چه احترامی!!
مطمئنم که اینا انگلیسیند!!!
فرانسویه میگه: اینا هم لختن، هم زیبا و هم رفتار عاشقانه ای دارند!!
حتماً فرانسویند!!!
ایرانیه میگه: نه لباسی، نه خونه ای! فقط یک سیب برای خوردن  دارن تازه، فکر هم میکنن توی بهشتن!!!
صد در صد ایرانیند!
--------------------------------------------------------------
توی قصابی بودم که یه پیرزن اومد تو و یه گوشه وایستاد .
یه آقای خوش تیپی هم اومد تو گفت: ابرام آقا قربون دستت پنج کیلو فیله گوساله بکش عجله دارم .....
آقای قصاب شروع کرد به بریدن فیله و جدا کردن اضافه‌هاش ..... همینجور که داشت کارشو می‌کرد رو به پیرزن کرد گفت: چی مِخی نِنه ؟
پیرزن اومد جلو یک پونصد تومنی مچاله گذاشت تو ترازو گفت: هَمینو گُوشت بده نِنه .....
قصاب یه نگاهی به پونصد تومنی کرد گفت: پُونصَد تُومَن فَقَط اّشغال گوشت مِشِه نِنه بدم؟
پیرزن یه فکری کرد گفت بده نِنه!
قصاب اشغال گوشت‌های اون جوون رو می‌کند می‌ذاشت برای پیره زن .....
اون جوونی که فیله سفارش داده بود همین جور که با موبایلش بازی می‌کرد گفت: اینارو واسه سگت می‌خوای مادر؟
پیرزن نگاهی به جوون کرد گفت: سَگ؟
جوون گفت اّره ..... سگ من این فیله‌ها رو هم با ناز می‌خوره ..... سگ شما چجوری اینا رو می‌خوره؟
پیرزن گفت: مُخُوره دیگه نِنه ..... شیکم گشنه سَنگم مُخُوره .....
جوون گفت نژادش چیه مادر؟ پیرزنه گفت بهش مِگن تُوله سَگِ دوپا نِنه ..... اینا رو برا بچه‌هام می‌خام اّبگوشت بار بیذارم!
جوونه رنگش عوض شد ..... یه تیکه از گوشتای فیله رو برداشت گذاشت رو اشغال گوشتای پیرزن .....
پیرزن بهش گفت: تُو مَگه ایناره بره سَگِت نگرفته بُودی؟
جوون گفت: چرا
پیرزن گفت ما غِذای سَگ نِمُخُوریم نِنه .....
بعد گوشت فیله رو گذاشت اون طرف و اشغال گوشتاش رو برداشت و رفت!
---------------------------------------------------------

در اینجا چهار زندان است                                                      احمدشاملو

در اینجا چهار زندان است
به هر زندان دوچندان نَقب ،

در هر نَقب چندین حجره
در هر حجره چندین مرد در زنجیر
از این زنجیریان یك تن زنش را در تب تاریك بهتانی به ضرب دشنه ای كشتست

ازین مردان یكی در ظهر تابستان سوزان، 
نان فرزندان خود را بر سر برزن به خون نان فروش،
سخت دندان گرد ،آغشتست

از اینان چند كس در خلوت یك روز باران ریز بر راه ربا خواری نشستند

كسانی در سكوت كوچه از دیوار كوتاهی به روی بام جستند

كسانی نیمه شب در گورهای تازه دندان طلای مردگان را میشكستند

من اما هیچكس را در شبی تاریك و طوفانی نكشتم
من اما راه برمرد ربا خواری نبستم
من اما نیمه های شب ز بامی بر سر بامی نجستم

در اینجا چهار زندان است
به هر زندان دوچندان نَقب ،
در هر نَقب چندین حجره
در هر حجره چندین مرد در زنجیر

در این زنجیریان هستند مردانی كه مردار زنان را دوست میدارند

در ای زنجیریان هستند مردانی 
كه در رویایشان 
هر شب زنی در وحشت مرگ از جگر بر میكشد فریاد

من اما در زنان چیزی نمی یابم 
من اما در دل كوهسار رویاهای خود 
جز انعكاس سرد آهنگ صبور این حلبهای بیابانی
كه میرویندو میپوسندومیخشكندو میریزند با چیزی ندارم گوش

مرا گر خود نبود این رنج شاید بامدادی همچو یادی دورو لغزان میگذشتم از تراز خاك پست
ا روزی نیابم ناگهان خاموش......
جرم این است...
جرم این است...
--------------------------------
ایرانیان در ناسا
پروفسور محمد جمشیدی مدیر برنامه های داخلی ایستگاه فضایی ناسا
  ومدیر كنترل تكنیك  ایستگاه فضایی ناسا
   فیروز نادری مدیر برنامه اجرایی سیاره مریخ در ایستگاه فضایی ناسا
حمید برنجی عضو پژوهشگران ایستگاه فضایی ناسا
قاسم اسرار عضو هیئت مدیره ایستگاه فضایی ناسا
كاظم امیدوار عضو پژوهشگران ایستگاه فضایی ناسا
رضا غفاریان مهندس لابراتوار نیرو محركه جت ایستگاه فضایی ناسا
پروفسور پرویز معین رئیس موسسه مرکزی تحقیقاتی دانشگاه ناسا در آمریکا
پروفسور صمد حیاتی عضو هیئت مدیره  ایستگاه فضایی ناسا
عبد الحمید كریمی در رابطه با ساخت موشك های فضایی در ناسا 
خانم دكتر مقدم در آزمایشگاه پیشرانش  جت در ناسا بر روی رادارها كار میكند
 طبق اخرین اماری که گرفته شده و در روزنامه ها چاپ شده43درصد از ناسا را ایرانیان
تشکیل میدهند.
Rich Text Editor


دیدگاه ها : نظرات


جایگاه 144 سرعت اینترنت ایران از میان 152 کشور

عجب زمونه ای شده پول شده همه چی ! درستی حرفها و نظرهاو اعمال هم با اون سنجیده میشه!
پولداره وقتی "می گوزه" جماعت میگن :
--همه ساکت!
--آقا فرمایش میفرمایند!
--واقعا که بجا بود!
--احسنت!
بیچاره اون که پول وپله آن چنانی نداره یا مثل من پاک مفلسه وقتی درست هم بگه جماعت یه نگاه به سرتا پاش میکنن ومیگن:
--باز تو گوزگوز کردی؟
واقعاچرا؟
-----------------------------
جایگاه 144 سرعت اینترنت ایران از میان 152 کشور
-----------------------------

کتاب جدید "گابریل گارسیا مارکز"

-----------------------------------------------

میدونستی که....؟

اولین سیستم استخدام دولتی به صورت لشگری و کشوری به مدت ۴۰سال خدمت و سپس بازنشستگی و گرفتن مستمری دائم را کورش کبیر در ایران پایه گذاری کرد.

ـ آیا میدانید :

کمبوجیه فرزند کورش به دلیل کشته شدن ۱۲ ایرانی در مصر و این که فرعون مصر به جای عذر خواهی از ایرانیان به دشنام دادن و تمسخر پرداخته بود، با ۲۵۰ هزار سرباز ایرانی در روز ۴۲ از آغاز بهار ۵۲۵ قبل از میلاد به مصر حمله کرد و...
----------------------------------------------------
دانلودflash player
با تشکر از mediaco.ir
-------------------------------------------------
-دانلود" سرزمین بیکران"
-
دانلود" مرغ سحر" استاد شجریان
--------------------------
انتفاضه هفت سنگ

  

در راستای اینکه مطمئنیم که وزارت کشور " گرگم به هوا" یا " لی لی " یا " جفتک چارکش" یا " هفت سنگ" یا " گوشه ای" یا " " تاپ تاپ خمیر، شیشه پر پنیر، دست کی بالا" را بر " قایم باشک" ترجیح می دهد، وگرنه عضو شریف کابینه یعنی وزیر محترم کشور که اخیرا به دلیل سینوس ناشی از چپ بینی و راست روی، در حال گاز گرفتن محمد علی انصاری، اکسپوزیسیون صورتش به راست راهنما زده و زخمی شد، نمی گفت " سران فتنه با ما قایم باشک بازی می کنند" و با همین اوضاع می دانیم که دست راست حاکمیت که انشاء الله مثل دست چپش چیز بشود، در پاسخ به درخواست رهبران جنبش سبز، اینهمه بازی در نمی آورد، توجه شما را به این نکته مهم جلب می کنیم که فضای امنیتی شدیدی بر تهران حاکم است، و از همین جا می فهمیم که اگرچه ما فکر می کردیم و فکر می کنیم که خبری نیست، ولی ظاهرا مثل اینکه خبری هست. به همین دلیل بدون اینکه خبری را تکذیب و هیچ خبر تائید شده را فراموش کنیم از امت معمولی، فعلا با شهیدپرور سابق کاری نداریم، درخواست می کنیم تا پس فردا که کار زیادی ندارند، به این سووالات جواب بدهند، بلکه رفتیم " قایم باشک" هفت سنگ هم بازی کردیم.


سووال اول: قطعنامه چهارم تصویب شد، احمدی نژاد گفت " قطعنامه برای ملت ایران پشیزی نمی ارزد." چه چیزهای دیگری از نظر این رئیس جمهور بی ارزش است؟

گزینه اول: سی میلیون نفر مردم ایران " خس و خاشاک" اند.

گزینه دوم: ............برو به ادامه مطلب


-روز پر حاشیه مجلس  1389/3/24
جلسه علنی امروز مجلس با ادعای نماینده طرفدار دولت بر  تبانی تیمهای فوتبال آمریکا وانگلیس بر سر ایران!! شروع وبا حملات لفظی به لاریجانی و مطهری ادامه یافت.....

-دانلود کلیپ " ندای سهراب  "                                                     http://


ادامه مطالب بالا

دیدگاه ها : نظرات


ارغوان (شعری از هوشنگ ابتهاج)

ارغوان! شاخه ی همخون جدا مانده من
آسمان تو چه رنگی است امروز؟                          
آفتابی ست هوا؟
یا گرفته ست هنوز؟                                            

 -به مدیریت محترم "ایرانسل"....ادامه ؟کلیک...

فارکسFOREXتجارت جهانی ارز طلا نفت و... بصورتOn line
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ادامه ارغوان.ایرانسل.فارکس

دیدگاه ها : نظرات


معرفی نرم افزار


Absolute MP3 Splitter & Converter 2.8.4

                                        

      نرم افزاری برای تقسیم فایلهای صوتی بزرگ به تعداد دلخواه فایل کوچکتر و همچنین ادغام چندفایل کوچک صوتی به یک فایل بزرگتر. این نرم افزار قابلیت...   شرح در ادامه                                                                 

-نرم افزار افزایش سرعت اینترنت ON SPEED v4.01.zip       

-نرم افزار  رایگان        Eusing Free registry cleaner

Missing`s? Lost`s? o r STOLEN`S                             
پرونده مجسمه ها هم  مشمول مرور زمان شد؟
ادامه مطالب نرم افزار و مجسمه ها

دیدگاه ها : نظرات


بهاران خجسته باد


درآستانه سال جدیداین شعر را به یاد همه انسانهای آزادیخواهی که مرگ را به سخره گرفته و بر عقاید خویش استوار مانده اند و به یاد سراینده آن احمد شاملو، شاعر آزادیخواه  در وبلاگ می گذارم، یادشان گرامی و راهشان پررهروباد.

                                                                

مرگ وارطان

" وارطان ، بهار خنده زد و ارغوان شکفت.

  در خانه ، زیر پنجره گل داد یاس پیر ،

  دست از گمان بدار!

  بودن به از نبود شدن خاصه در بهار..."
ادامه...

دیدگاه ها : نظرات


یادگار آنان که مقصدشان سال صفر بود، year 0000/0/0

خبر کوتاه است و می توان گفت در نگاه اول بی اهمیت. اما ارزش آن دارد که به یادها آورد آن چه را از یاد رفتنی است. "حکومت کامبوج تصمیم گرفته است خانه، محل زندگی و مرگ، و گور رهبران خمرهای سرخ را همچنان که بود در برابر نگاه ها بگذارد و به یک محل توریستی تبدیل کند."
 
          از: "مسعود بهنود"     ادامه ...


دیدگاه ها : نظرات


در سومین روز بررسی بودجه سال 89 در مجلس 88/12/19

در ادامه لایحه بررسی بودجه سال 89 پیشنهاد دولت مبنی بر تخصیص درآمد 40000 میلیاردتومانی ازمحل هدفمند کردن یارانه ها رای نیاورد.گفته میشود مخالفت مجلس درتورم زا بودن لایحه بودجه ریشه دارد.ادامه

دیدگاه ها : نظرات


تراژدی درد زنان و کودکان کار ______________

گزارشی از پشت صحنه صنعت خودروسازی کشور؛                        
اینجا زندگی بوی مردن می‌دهد.


 


ادامه

دیدگاه ها : نظرات


29 بهمن 1332 روزی که " ای ایران" میهنی ترین سرود ملی جهان شد.

                                                                                                                     


 درست ٥٦ سال پیش در چنین روزی، سرود «ای‌ایران»، میهنی‌ترین و مهیج‌ترین سرود ملی، اعلام شد. ٢٩ بهمن‌ماه ١٣٣٢ خورشیدی، در چهارمین روز از نشست فراملی(:بین‌المللی) كارشناسان سرودهای ملی در وین(پایتخت اتریش)، پس از گفت‌و‌گوهای بسیار، كارشناسان و متخصصان، در بیانیه‌ی پایانی خود، سرود «ای ایران» را از نظردرونمایه و آهنگ، میهنی‌ترین و مهیج‌ترین سرود ملی، اعلام كردند.
 هما گل‌گلاب،‌ دختر حسین گل‌گلاب است، تنها كسی كه از خانواده‌ی گل‌گلاب در دسترس بود تا از او درباره‌ی حسین‌گل‌گلاب بپرسیم و او گفت:‌ «پدر عاشق ایران بود.»


 

ادامه

دیدگاه ها : نظرات


عکس های باحال....................................

جعفر پناهی-----روز زمین

  تصاویری از گروه:

       PINK FLOYD


     SHREK 4خداحافظی غول سبز

و .....
در ادامه ...

ادامه مطلب

دیدگاه ها : نظرات


-کلاهبرداران اینترنتیInternet Scams

ادامه مطلب

دیدگاه ها : نظرات


--افزایش سرعت اینترنت

  با 3 روش ساده می توانید سرعت را درdial up به 115.2kbpsبرسانید!

 . کلیک
                                                                                                                    

دامه مطلب

دیدگاه ها : نظرات